V rámci prípravnej fázy predkladania žiadosti projektu Svätomariánska púť II.
sme realizovali proces participácie pozostávajúci z rôznych aktivít, ktorými sme
informovali zainteresované strany a širokú verejnosť o plánovanom projektovom
zámere. Súčasne sme sa sústredili na získanie podnetov, návrhov a odporúčaní
od zainteresovaných subjektov, z ktorých sme čerpali pri tvorbe projektu a ktoré
prispeli k lepšiemu a efektívnejšiemu naplneniu cieľov projektu. V nasledujúcich
častiach tohto zhrnutia sme popísali použité nástroje a metódy participácie a tiež
prehľad najrelevantnejších podaných pripomienok a odporúčaní s následným
vyjadrením stanoviska voči podaným podnetom. Súčasťou zhrnutia je aj osobitný
dokument s dodatkami (printsceeny, linky a fotografie), ktoré dokumentujú
samotný priebeh procesu participácie.

1. Príloha 04.1. Zhrnutie procesu participácie_2.0.docx-ok

2. Dodatky k zhrnutiu procesu participácie.docx_